Previous slide
Next slide

Historiek van de club

In 1991 werd de Club Quadrifoglio Belgio als enige erkende Belgische Alfa Romeoclub opgericht uit de fusie van de Frans-Duitstalige Club Quadrifoglio Storico en de Nederlandstalige Club Il Biscione. De Club Quadrifoglio Storico werd reeds in 1983 gesticht en het is deze datum die we weerhouden als de geboortedatum van onze vereniging. 
In 1990 werd gestart met een sportieve afdeling van de Club Quadrifoglio Storico die de naam kreeg van Squadra Corse, deze werd mee opgenomen in de nieuwe Club Quadrifoglio Belgio. De sportiefsten onder de leden namen deel aan zowel FISA rally’s, regelmatigheidsritten of circuitraces en kwamen aan de start met Alfa Guilia TZ, GTA, TI Super, Guiletta Super Veloce maar eveneens met moderne wagens als de 147 en 156 GTA. Onze Squadra Corse werd later de Scuderia del Portello Belgio en erkend door het RACB als officiële renstal waarvan de leden deelnamen aan verscheidene Europese wedstrijden voor “historische renwagens”. 
 

Voor alle Alfas

 
In het begin was de club enkel toegankelijk voor eigenaars van oldtimers, die toen 25 jaar oud moesten zijn, (is tegenwoordig gebracht op 30 jaar) en voldoen aan de wettelijke bepalingen, maar werden ook moderne Alfa’s toegelaten, zoals nu nog steeds het geval is. Het doel van de club is om de liefhebbers van het merk met het klavertje vier door jaarlijkse activiteiten als ritten, aanwezigheden op oldtimerbeurzen en de 6 maandelijkse uitgave van ons krantje Il Biscione te verenigen. Ook zijn er maandelijks praatcafés in Limburg en Oost Vlaanderen waar de leden terecht kunnen voor hulp en raad voor de restauratie van hun wagens. De club tracht ook om buitenlandritten te organiseren; zo werd in het verleden een bezoek gebracht aan het Alfa Romeo museum in Arese en waren we aanwezig bij de start van de Mille Miglia in Brescia.
 

Internationale contacten

Club Quadrifoglio Belgio heeft nauwe contacten met FCA Heritage die haar thuisbasis in het Italiaanse Mirafiori heeft een afdeling is van FCA. FCA Heritage staat in voor de bescherming en de promotie van het historisch patrimonium van Alfa Romeo, Fiat, Lancia en Abarth. Onze leden kunnen er onder andere terecht om een echtheidscertificaat van hun wagen te bekomen. Ze zijn ook aanwezig bij de voornaamste evenementen zoals de Mille Miglia, Goodwood of Retromobile. Mede dank zij sponsoring, voornamelijk van de Belgische invoerder Stellantis, slagen we erin om alle liefhebbers van ons geliefde merk met het klavertje te verenigen.

De Vereniging

De club is een groep van veel enthousiaste en actieve autoliefhebbers. Zij plannen en organiseren de ritten, schrijven de artikelen voor het tijdschrift en zijn aanwezig op de Praatcafe’s voor vragen van de leden. Deze actieve leden zijn vertegenwoordigd in het Bestuur. Hieronder een overzicht van de leden van het Bestuur en de verschillende functies binnen het Bestuur. Een keer per jaar wordt de Algemene Vergadering georganiseerd waarop de actieve leden worden uitgenodigd.

Het Bestuur

Het Bestuur oefent zijn mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij de wet of krachtens de statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Het bestuursorgaan voorziet, en benoemd zelf, in elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.

Les origines du club

L’année 1991 marque la naissance du Club Quadrifoglio Belgio, reconnu comme étant officiellement le seul club Alfa Romeo. Il est né de la fusion du Club Quadrifoglio Storico francophone et germanophone et du Club Il Biscione néerlandophone. Le Club Quadrifoglio Storico fut fondé en 1983, date que nous considérons comme celle de la naissance de notre association. 
En 1990, la Squadra Corse, une section sportive du Club Quadrifoglio Storico, voyait le jour. Cette section fut reconduite au sein du nouveau Club Quadrifoglio Belgio. Les plus sportifs des membres ont pris part aux rallyes de la FISA, aux rallyes de régularité et aux courses automobiles au volant d’Alfa Romeo Guilia TZ, GTA, TI Super, Guilietta Sprint Veloce mais aussi au volant de voitures plus récentes comme les 147 et des 156 GTA. Notre Squadra Corse deviendra plus tard la Scuderia del Portello Belgio, reconnue par le RACB. Plusieurs de leurs membres disputeront les plus grandes épreuves européennes de « véhicules historiques de compétition ».

Pour toutes les Alfa

 
A sa naissance, le club était accessible uniquement aux propriétaires de voitures anciennes de 25 ans ou plus, (actuellement, elles doivent avoir au moins 30 ans d’âge) et répondre aux définitions légales, mais, par la suite, les propriétaires d’Alfa modernes ont été acceptés, ce qui est toujours le cas actuellement.  Le but du club est de réunir les amateurs de la marque au trèfle en organisant des activités comme des balades touristiques, la présence aux bourses de voitures anciennes et la diffusion deux fois par ans de notre revue « Il Biscione ». Chaque mois, se tiennent des « praat-cafés » au Limbourg et en Flandre où les membres discutent de la restauration de leurs voitures. Le club organise des sorties à l’étranger. Ainsi, dans le passé, nous avons visité le musée Alfa Romeo à Arese et nous avons assisté au départ des Mille Miglia à Brescia.

Contacts internationaux

Le Club Quadrifoglio Belgio a de bons contacts avec FCA Heritage installé actuellement à Mirafiori. FCA Heritage est une section de FCA dont le but est de promouvoir et de protéger le patrimoine historique des marques Alfa Romeo, Fiat, Lancia et Abarth. FCA Heritage a des contacts avec les clubs de par le monde. Leurs membres ont, entre autres, la possibilité d’obtenir un certificat d’authenticité de leur véhicule. Ils sont présents à tous les événements de prestige comme les Mille Miglia, Goodwood ou encore Rétromobile. Grâce au sponsoring, et en particulier de Stellantis Belgique, nous sommes dans la possibilité de réunir les propriétaires de notre marque préférée.

L’association

Le club est un groupe de passionnés de voitures, enthousiastes et actifs. Ils planifient et organisent les promenades en voitures, rédigent les articles pour le magazine et sont présents au Praatcafés pour l’aide à la restauration de votre voiture. Ces membres actifs sont représentés au sein du conseil d’administration. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des membres du Conseil et des différentes fonctions au sein du Conseil. Une fois par an est organisée l’assemblée générale à laquelle sont invités les membres actifs.
 

Le Conseil

Le Conseil exerce son mandat en tant que collège, mais peut déléguer certains pouvoirs sous sa responsabilité à un ou plusieurs représentants autorisés. Le conseil d’administration représente l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires et dispose également de tous les pouvoirs non attribués par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale, à condition que ses décisions soient prises dans le cadre du budget approuvé par l’assemblée générale. L’organe de direction assure et désigne lui-même toute fonction qu’il juge nécessaire pour le bon fonctionnement de l’association.

Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is als volgt samengesteld:

Colpaert Jan, Deerlijkstraat 20, 8570 Vichte
jan@colpaertnv.be
Dammans Yves, Galgstraat 251, 1600 St. Pieters Leeuw, yves.dammans@skynet.be
De Rossi Franco, Koekoekstraat 6, 3970 Leopoldsburg, franco.de.rossi@proximus.be
Gorissen Alain, St-Marcusweg 16, 2820 Rijmenam, alain.gorissen@outlook.com
Hullaert Raphael, Av. Charles de Coster 5, 1780 Wemmel, rhullaert@gmail.com
Raemdonck Pierrot, Halleweg 305, 1500 Halle, pierrot.raemdonck@telenet.be
Scantamburlo Luigi, O. Van Kesbeeckstraat 41, 2800 Mechelen, luigi.scantamburlo@skynet.be
Vanderwaeren Guy, Putsesteenweg 236, 2820 Bonheiden, g.vanderwaeren@yucom.be
Van der Wee Philippe, Verbrande Hoevestraat 1a, 2550 Kontich, philippe.vanderwee2550@gmail.com
Veyssiere Alex, Avenue Marivaux 26, 1300 Wavre
alex_veyssiere@yahoo.com
Volant Pascal, Rue Saint Job 34, 1357 Helecine, fb026744@skynet.be
Wees Henri, Chemin du Gros Tienne, 114, 1380 Lasne, henri.wees@skynet.be

Het bestuursorgaan heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd:

Bestuurder / Voorzitter 
Van der Wee Philippe, Verbrande Hoevestraat 1a, 2550 Kontich, p.vanderwee@skynet.be
Bestuurder / Secretaris
Vanderwaeren Guy, Putsesteenweg 236, 2820 Bonheiden, cqb@yucom.be
Bestuurder / Schatbewaarder
Scantamburlo Luigi, O. Van Kesbeeckstraat 41, 2800 Mechelen, luigi.scantamburlo@skynet.be

L’organe d’administration.

L’organe d’administration se compose comme suit:

Colpaert Jan, Deerlijkstraat 20, 8570 Vichte
jan@colpaertnv.be
Dammans Yves, Galgstraat 251, 1600 St. Pieters Leeuw, yves.dammans@skynet.be
De Rossi Franco, Koekoekstraat 6, 3970 Leopoldsburg, franco.de.rossi@proximus.be
Gorissen Alain, St-Marcusweg 16, 2820 Rijmenam, alain.gorissen@outlook.com
Hullaert Raphael, Av. Charles de Coster 5, 1780 Wemmel, rhullaert@gmail.com
Raemdonck Pierrot, Halleweg 305, 1500 Halle, pierrot.raemdonck@telenet.be
Scantamburlo Luigi, O. Van Kesbeeckstraat 41, 2800 Mechelen, luigi.scantamburlo@skynet.be
Vanderwaeren Guy, Putsesteenweg 236, 2820 Bonheiden, g.vanderwaeren@yucom.be
Van der Wee Philippe, Verbrande Hoevestraat 1a, 2550 Kontich, philippe.vanderwee2550@gmail.com
Veyssiere Alex, Avenue Marivaux 26, 1300 Wavre
alex_veyssiere@yahoo.com
Volant Pascal, Rue Saint Job 34, 1357 Helecine, fb026744@skynet.be
Wees Henri, Chemin du Gros Tienne 114, 1380 Lasne, henri.wees@skynet.be

L’organe d’administration a confié à certains de ses membres les fonctions suivantes :

Administrateur / President
Van der Wee Philippe, Verbrande Hoevestraat 1a, 2550 Kontich, p.vanderwee@skynet.be
Administrateur / Secretaire
Vanderwaeren Guy, Putsesteenweg 236, 2820 Bonheiden, cqb@yucom.be
Administrateur / Trésorier
Scantamburlo Luigi, O. Van Kesbeeckstraat 41, 2800 Mechelen, luigi.scantamburlo@skynet.be

Aangesloten bij

Affilié à

Scroll to Top