Het bestuursorgaan

L’organe d’administration.

CLUB

Het bestuursorgaan

L’organe d’administration.

Het bestuursorgaan is als volgt samengesteld:

L’organe d’administration se compose comme suit:

Colpaert Jan, Deerlijkstraat 20, 8570 Vichte jan@colpaertnv.be
Dammans Yves, Galgstraat 251, 1600 St. Pieters Leeuw, yves.dammans@skynet.be
De Rossi Franco, Koekoekstraat, 6, 3970 Leopoldsburg, franco.de.rossi@proximus.be
Gorissen Alain, St-Marcusweg 16, 2820 Rijmenam, alain.gorissen@outlook.com
Hullaert Raphael, Av. Charles de Coster 5, 1780 Wemmel, rhullaert@gmail.com
Raemdonck Pierrot, Halleweg, 305, 1500 Halle, pierrot.raemdonck@telenet.be
Scantamburlo Luigi, O. Van Kesbeeckstraat 41, 2800 Mechelen, luigi.scantamburlo@skynet.be
Vanderwaeren Guy, Putsesteenweg 236, 2820 Bonheiden, g.vanderwaeren@yucom.be
Van der Wee Philippe, Verbrande Hoevestraat 1a, 2550 Kontich, p.vanderwee@skynet.be
Volant Pascal, Rue Saint Job 34, 1357 Helecine, fb026744@skynet.be
Wees Henri, Chemin du Gros Tienne, 114, 1380 Lasne, henri.wees@skynet.be

Dit is tevens de huidige samenstelling van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan oefent zijn mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij de wet of krachtens de statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Het bestuursorgaan voorziet, en benoemd zelf, in elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.
Ceci est également la composition actuelle de l’organe d’administration. L’organe d’administration exerce  son mandat comme collège, mais  peut  transmettre certaines compétences, sous sa responsabilité, a un ou plusieurs mandataires. L’organe d’administration représente l’association dans tous les actes juridiques et autres et a également toutes les compétences résiduaires c’est a dire de pouvoir accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société et suivant les statuts de l’assemblée générale et a conditions que ces décisions soient prises dans les limites du budget, qui a été approuvé par l’Assemblée Générale. L’organe d’administration prévoit, et nomme elle même, chaque fonction qu’elle juge nécessaire pour le bon fonctionnement de l’association.

Het bestuursorgaan heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd:

Bestuurder / Voorzitter 
Van der Wee Philippe, Verbrande Hoevestraat 1a, 2550 Kontich, p.vanderwee@skynet.be
Bestuurder / Secretaris
Vanderwaeren Guy, Putsesteenweg 236, 2820 Bonheiden, cqb@yucom.be
Bestuurder / Schatbewaarder
Scantamburlo Luigi, O. Van Kesbeeckstraat 41, 2800 Mechelen, luigi.scantamburlo@skynet.be
Met vriendelijke groeten, vanwege het bestuursorgaan. 

L’organe d’administration se compose comme suit:

Administrateur / President
Van der Wee Philippe, Verbrande Hoevestraat 1a, 2550 Kontich, p.vanderwee@skynet.be
Administrateur / Secretaire
Vanderwaeren Guy, Putsesteenweg 236, 2820 Bonheiden, cqb@yucom.be
Administrateur / Trésorier
Scantamburlo Luigi, O. Van Kesbeeckstraat 41, 2800 Mechelen, luigi.scantamburlo@skynet.be
Meilleures salutations, de la part de l’organe d’administration
Scroll to Top