Club Quadrifoglio Belgio

Alfa Romeo

De Europese wet op de bescherming van het privé leven (General Data Protection Regulation)

De Europese wet op de bescherming van het privé leven (General Data Protection Regulation)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van toepassing.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft u als persoon het recht op informatie, inzage, correctie en annulatie van uw gegevens, op de beperking van de verwerking (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden) en de overdraagbaarheid van deze gegevens (data portabiliteit), alsook op het indienen van bezwaar en om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen slechts communiceren met personen die daar uitdrukkelijk hun toestemming voor geven.

De Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio vzw zal deze richtlijn strikt toepassen.

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en garanderen u dan ook een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. De Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. We passen technische en organisatorische maatregelen toe om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Naast de geheimhoudingsverbintenis van onze medewerkers en een nauwkeurige selectie en opvolging van onze dienstverleners, beveiligen we ook onze werkomgeving op een adequate manier. De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is dus enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak (overeenkomstig de bepalingen van de AVG) ten opzichte van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van onze website is een belangrijke taak voor ons. Hoewel de meeste informatie op de site beschikbaar is, zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De privacyverklaring, het Surf en beleidsplan voor de website van de vzw Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio moeten samen gelezen worden met de andere voorwaarden die van toepassing zijn, zoals de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarom beschrijven we in ons uitgebreid Privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Als gebruiker hebt u het wettelijk recht informatie te vragen over de gegevens die we over u bijhouden, alsook over het doel van het bijhouden. U hebt ook een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens, indien die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Daarnaast hebt u het recht te eisen dat deze gegevens verwijderd worden, wanneer die ongepast of niet langer noodzakelijk zijn. Neem gerust contact met ons op voor informatie, verzoeken en suggesties op het vlak van gegevensbescherming.

La loi européenne sur la protection de la vie privée (Règlement général sur la protection des données)

À partir du 25 mai 2018, la nouvelle loi sur la protection de la vie privée s'applique.

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) vous donne, en tant que personne, le droit à l'information, à l'inspection, à la rectification et à l'annulation de vos données, à la limitation du traitement (à des fins de marketing, par exemple) et à la transférabilité de ces données (portabilité des données), ainsi qu'à la présentation d'objections et à ne pas faire l'objet d'une prise de décision individuelle automatisée. Les entreprises, organisations et associations ne peuvent communiquer qu'avec des personnes qui donnent leur consentement explicite.

L'Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio asbl appliquera strictement cette directive.

Nous attachons une grande importance au respect de votre vie privée et vous garantissons ainsi une protection adéquate de vos données personnelles. L'Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio asbl s'engage à garantir, dans la mesure du possible, la protection des données personnelles au moyen de règles techniques de sécurité et d'une politique de sécurité adéquate pour ses employés. Nous appliquons des mesures techniques et organisationnelles pour protéger au maximum vos données. En plus de l'engagement de confidentialité de nos employés et de la sélection et de la surveillance de nos prestataires de services, nous sécurisons également notre environnement de travail. L'information recueillie n'est pas accessible au public. La consultation n'est donc possible que par des personnes autorisées en fonction de leur tâche (conformément aux dispositions de l'AVG) en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles.

La protection de la vie privée des visiteurs de notre site Web est primordiale. Bien que la plupart des informations sur le site soient disponibles sans qu'il soit nécessaire de fournir des données personnelles, il est possible que l'utilisateur soit invité à fournir des informations personnelles. La déclaration de confidentialité, le Plan de navigation et de politique du site web de l'Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio asbl doivent être lus conjointement avec les autres conditions applicables, telles que les statuts et le règlement intérieur. Pour cette raison, nous décrivons dans notre politique de confidentialité exhaustive quel information nous recueillons et la façon dont nous l’utilisons. En tant qu'utilisateur, vous avez le droit légal de demander des renseignements sur les données que nous conservons à votre sujet, ainsi que sur l'objet de ces données. Vous disposez également d'un droit légal d'accès et de rectification éventuelle de vos données personnelles, si elles sont incorrectes, incomplètes ou non pertinentes. En outre, vous avez le droit d'exiger que ces données soient effacées, si elles ne sont pas appropriées ou ne sont plus nécessaires. N'hésitez pas à nous contacter pour des informations, des demandes et des suggestions dans le domaine de la protection des données.