Club Quadrifoglio Belgio

Alfa Romeo

Il Biscione

Op zondag 24 maart 2019 nodigt de Raad van bestuur van de “Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio” U uit op de jaarlijkse ledenbijeenkomst die zal doorgaan in het Kasteel van Huizingen, gelegen in het prachtig Provinciaal Domein.

Beste Leden,

Op zondag 24 maart 2019 nodigt de Raad van bestuur van de “Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio” U uit op de jaarlijkse ledenbijeenkomst die zal doorgaan in het Kasteel van Huizingen, gelegen in het prachtig Provinciaal Domein.

Ontvangst tussen 12 en 13 uur in het Kasteel waar U van de omgeving kunt genieten met een aperitiefje. Daarna genieten we van een heerlijk driegangen menu.

      Voorgerecht : Tijgergarnalen met parmaham

      Hoofdgerecht : Varkenshaasje met gorgonzola vergezeld van krielaardappeltjes en mediterraanse groentjes

      Dessert : Tiramisu

      Alle dranken (wijn en waters) zijn in de prijs begrepen tot en met de koffie.

Na de koffie zijn de dranken betalend en rond 17 uur sluiten we onze namiddag af.

Dank zij de financiële tussenkomst van de Club bedraagt de prijs 45 € per persoon.

Gelieve in te schrijven vóór donderdag 14 maart 2019 door 45 € per persoon te storten op rekeningnummer van de club : BE23 1325 1087 4991

Vegetarische schotel op aanvraag ( aan 45 €), Kindermenu (aan 20 €) eveneens op aanvraag.

Beste groetjes en we hopen U talrijk te mogen begroeten,

De Raad van Bestuur.

Cher Membres,

Dimanche le 24 mars 2019, le Conseil d’Administration du “Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio” vous invite au Rassemblement des membres qui aura lieu au Château de Huizingen, situé dans le Domaine Provincial.

Accueil entre 12 et 13 heures dans le Château où nous jouirons de la beauté du Domaine et d’un apéritif. Après nous savourerons un diner à trois couverts.

      Entrée : crevettes tigrées au jambon de parme
      Plat principal: Filet de porc au gorgonzola accompagné de nouvelles pommes de terre et de légumes méditerranéens

      Dessert : Tiramisu

      Toutes les boissons (vin et eaux) sont comprises dans le prix jusqu’au café inclus.

Après le café les boissons sont payantes et vers 17 heures nous clôturons notre après-midi.

Grâce à l’intervention financière du Club, le prix s’élève à 45 € par personne.

Les inscriptions doivent nous parvenir avant le jeudi 14 mars 2019 en versant 45 € par personne sur le compte du club: BE23 1325 1087 4991

Plat Végétarien (à 45€) sur demande et Menu pour enfant (à 20 €) également sur demande

Bien à vous et nous espérons de vous y voir en grand nombre,

Le Conseil d’Administration.

De Europese wet op de bescherming van het privé leven (General Data Protection Regulation)

De Europese wet op de bescherming van het privé leven (General Data Protection Regulation)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van toepassing.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft u als persoon het recht op informatie, inzage, correctie en annulatie van uw gegevens, op de beperking van de verwerking (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden) en de overdraagbaarheid van deze gegevens (data portabiliteit), alsook op het indienen van bezwaar en om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen slechts communiceren met personen die daar uitdrukkelijk hun toestemming voor geven.

De Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio vzw zal deze richtlijn strikt toepassen.

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en garanderen u dan ook een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. De Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. We passen technische en organisatorische maatregelen toe om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Naast de geheimhoudingsverbintenis van onze medewerkers en een nauwkeurige selectie en opvolging van onze dienstverleners, beveiligen we ook onze werkomgeving op een adequate manier. De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is dus enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak (overeenkomstig de bepalingen van de AVG) ten opzichte van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van onze website is een belangrijke taak voor ons. Hoewel de meeste informatie op de site beschikbaar is, zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De privacyverklaring, het Surf en beleidsplan voor de website van de vzw Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio moeten samen gelezen worden met de andere voorwaarden die van toepassing zijn, zoals de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarom beschrijven we in ons uitgebreid Privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Als gebruiker hebt u het wettelijk recht informatie te vragen over de gegevens die we over u bijhouden, alsook over het doel van het bijhouden. U hebt ook een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens, indien die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Daarnaast hebt u het recht te eisen dat deze gegevens verwijderd worden, wanneer die ongepast of niet langer noodzakelijk zijn. Neem gerust contact met ons op voor informatie, verzoeken en suggesties op het vlak van gegevensbescherming.

La loi européenne sur la protection de la vie privée (Règlement général sur la protection des données)

À partir du 25 mai 2018, la nouvelle loi sur la protection de la vie privée s'applique.

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) vous donne, en tant que personne, le droit à l'information, à l'inspection, à la rectification et à l'annulation de vos données, à la limitation du traitement (à des fins de marketing, par exemple) et à la transférabilité de ces données (portabilité des données), ainsi qu'à la présentation d'objections et à ne pas faire l'objet d'une prise de décision individuelle automatisée. Les entreprises, organisations et associations ne peuvent communiquer qu'avec des personnes qui donnent leur consentement explicite.

L'Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio asbl appliquera strictement cette directive.

Nous attachons une grande importance au respect de votre vie privée et vous garantissons ainsi une protection adéquate de vos données personnelles. L'Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio asbl s'engage à garantir, dans la mesure du possible, la protection des données personnelles au moyen de règles techniques de sécurité et d'une politique de sécurité adéquate pour ses employés. Nous appliquons des mesures techniques et organisationnelles pour protéger au maximum vos données. En plus de l'engagement de confidentialité de nos employés et de la sélection et de la surveillance de nos prestataires de services, nous sécurisons également notre environnement de travail. L'information recueillie n'est pas accessible au public. La consultation n'est donc possible que par des personnes autorisées en fonction de leur tâche (conformément aux dispositions de l'AVG) en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles.

La protection de la vie privée des visiteurs de notre site Web est primordiale. Bien que la plupart des informations sur le site soient disponibles sans qu'il soit nécessaire de fournir des données personnelles, il est possible que l'utilisateur soit invité à fournir des informations personnelles. La déclaration de confidentialité, le Plan de navigation et de politique du site web de l'Alfa Romeo Club Quadrifoglio Belgio asbl doivent être lus conjointement avec les autres conditions applicables, telles que les statuts et le règlement intérieur. Pour cette raison, nous décrivons dans notre politique de confidentialité exhaustive quel information nous recueillons et la façon dont nous l’utilisons. En tant qu'utilisateur, vous avez le droit légal de demander des renseignements sur les données que nous conservons à votre sujet, ainsi que sur l'objet de ces données. Vous disposez également d'un droit légal d'accès et de rectification éventuelle de vos données personnelles, si elles sont incorrectes, incomplètes ou non pertinentes. En outre, vous avez le droit d'exiger que ces données soient effacées, si elles ne sont pas appropriées ou ne sont plus nécessaires. N'hésitez pas à nous contacter pour des informations, des demandes et des suggestions dans le domaine de la protection des données.

Il Biscone - Estate 2018 - Traduction en Français de l'article Capital Market Day Van FCA te Balocco

CAPITAL MARKETS DAY VAN FCA A BALOCCO

 

Selon Kim Kuniskis, CEO d’Alfa Romeo et Maserati, la firme prévoit 7 nouveaux modèles pour 2022 dont surtout Alfa Romeo va bénéficier.  Alfa Romeo prévoit en effet la production d’une 8C – d’une GTV- de deux SUV (petite et grande)- d’une nouvelle Guiletta- d’une Guilia LWB (pour la Chine) et une Stelvio LWB (pour la Chine).

Tout ceci est le résultat du fait qu’Alfa Romeo a vu la vente en forte progression, ce qui donne envie de nouveaux modèles. Là où en 2015, 62. 000 voitures furent vendues, la firme prévoit une vente de 170.000 voitures pour cette année. En augmentant la gamme, FCA voudrait s’engager pour 70% sur le marché premium.  En tout cas le moteur diesel disparaitra en faveur du moteur électrifié, en effet les Italiens s’engagent pour le moteur hybride (plug in) et les moteurs E-Booster.

Bien qu’Alfa Romeo va introduire 7 nouveaux modèles, nous n’avons pour l’instant d’information que de 2 nouveaux modèles, mais ce sont les modèles qui nous enchantent le plus à savoir la 8C avec un bloc moteur Twin Turbo centrale et électrifié qui produira 700 cv et atteindra les 100 km/h en 3 secondes et de la GTV dont on présume que ce sera une Guilia coupé avec un peu moins de puissance qui recevra un moteur hybride avec la technologie de la F1 et qui produira 600 cv avec le système all-wheel drive pour bien équilibrer le poids.

On devra encore patienter un peu mais nous serons enchantés d’accueillir ces voitures.

Il Biscione 2016

Il Biscione 1-2016

 

Les 3 articles qui sont mentionnés dans le Il Biscione , peuvent être trouvés ici en format PDF:

De 3 artikels waarnaar in de Il Biscione  wordt verwezen, kan u hier vinden in PDF formaat:

Disco Volante - 1900 C52.pdf

Disco Volante - Salon Genève 2012.pdf

Disco Volante - 2013.pdf

 

Nederlandse vertaling van het artikel over de restauratie:

Koetswerkrestauratie - deel 1.pdf

 

Il Biscione 2-2016

 

Koetswerkrestauratie - deel 2.pdf

 

Nederlandse vertaling van het artikel over de Giulietta SVZ:

Storia Giulietta SVZ.pdf

 

Traduction en Français de l'article Droom of werkelijkheid:

Rêve ou réalité.pdf